SAMMS

مصرف بنزین کشور به ۷۷ میلیون لیتر رسید

مصرف بنزین کل کشور روز دوشنبه (دوم فروردین ماه) با چهار میلیون لیتر کاهش نسبت به روز یکشنبه (یکم فروردین ماه ۹۵) به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید.استان های تهران با ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، اصفهان