SAMMS

فارسی ساز l.a. noire

فارسی L.A. Noire,فارسی بازی L.A. Noire,فارسی ساز L.A. Noire,فارسی ساز بازی L.A. Noire,

سازندگان ترجمه متن زیرنویس ها:  تیم ترجمه سایت مدیر پروژه:  ARezo1992 تست و ویرایش: ARezo1992 بخش فنی و تنظیم: ARezo1992 لینک دانلود