SAMMS

نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر

تعریف ویروس در کامپیوتر,نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر,ویرورس,ویروسی شدن کامپیوتر,

اکثر ما با واژه ی ویروسی شدن آشنایی داریم .حال این ویروس ممکن است ویروسی باشد که در اثر بیماری وارد بدن می شود یا ویروسی باشد که در کامپیوتر ها مشاهده می شود که این ویروس همانند ویروسی مانند